Opłaty 2015

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2015 r.

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: ZG – 10%, 50% – Okręg, 39% – Koła, 1% – Fundusz Pomocy Kołom. Okręg płaci skarbnikom diety w wysokości 5% uzyskanych wpływów.  

 

Lp. Treść kwota zł
1. Składka członkowska 75 zł
2. Składka członkowska ulgowa 50% Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat*,

Odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,

Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia *,

kobiety po ukończeniu 60 roku życia *.

37 zł
3. Składka członkowska ulgowa 75% Członkowie-uczestnicy do 16 lat *,

Odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami.

18zł
4. Wpisowe Członek zwyczajny PZW

Członek uczestnik

25 zł

12 zł

5.  Legitymacja członkowska 5 zł

 

Uwaga:

-Zwalnia się członków – uczestników z opłat za legitymację członkowską,

-Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT), kandydat na członka – uczestnika (do 16 lat) zwolniony z opłaty za egzamin,

-Zwolnienie z opłaty za egzamin na kartę wędkarską i wpisowego może nastąpić na podstawie stosownej uchwały zarządu koła, ·

-Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe, ·

-Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (IVp. – pokój 418 od godz. 7.45 do 15.45),

-Karty wędkarskie mieszkańcom spoza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe,    

-*System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek, 

 

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD W OKRĘGU WROCŁAWSKIMW 2015 ROKU         

 

Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy, zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.            

Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających (tam gdzie jest to dozwolone).

I. OKRĘGOWA SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNA I OKRESOWA  

L.p. Rodzaj składki Kwota (zł.)
Roczna 1 dzień
1. Składka normalna 134 20
2. Składka ulgowa „ I ” – 50% 67
3. Składka ulgowa „ II ” – 75 % 33
4. Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika do 16 lat 20
5. Składka ulgowa „III” – 100% 0

 

 

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW  

L.p. Rodzaj składki Kwota (zł.)
Roczna 1 dzień
1. Opłata podstawowa uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających. 350 40

 

Wyjaśnienie:            

– Składkę ulgową „I”(50%) wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW”, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia (System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek),

– Składkę ulgową „II”(75%) wnoszą członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW,

– Składka ulgowa III (100%) otrzymują członkowie PZW odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami oraz członkowie PZW od 80 roku życia (System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek),

– Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW” jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku,

– Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami,

– Opłaty za wędkowanie na kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej na ochronę i zagospodarowanie wód lub wielokrotnością opłaty jednodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

 

Uwaga:

 

Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna, posiadającego kartę wędkarską i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW – pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej.

 

Dodatkowe informacje:

 

– Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,

– Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,

– Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

– Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,

– Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa. ·           W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.

– Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

– Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego zwolniony jest z opłacania składek.

– Przypominamy, że obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich. Rejestr połowów, należy wypełnić wg zawartej wewnątrz instrukcji. Tylko przyjezdni wędkarze spoza Dolnego Śląska oraz osoby posiadające zezwolenie okresowe nie muszą wypełniać rejestru połowów.

– Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej do zezwolenia. W naszym Okręgu obowiązują dwa rodzaje zezwoleń – roczne oraz okresowe.  Zezwoleń nie wydajemy współmałżonkom członków PZW i młodzieży do 14 lat  niezrzeszonej w PZW, którzy mogą wędkować w ramach łowiska i  dziennego limitu swego współmałżonka lub opiekuna posiadającego zezwolenie.

 

POROZUMIENIA NA 2015 ROK

 

Okręg PZW we Wrocławiu kontynuuje porozumienia z następującymi Okręgami PZW, w których wędkujemy na podstawie naszego zezwolenia rocznego:

– Jelenia Góra

– Kalisz,

– Kielce,

– Legnica

– Sieradz,

– Wałbrzych

– Częstochowa i Piotrków Tryb., na które otrzymujemy dodatkowe zezwolenie z tych Okręgów do odbioru w kasie w Domu Wędkarza.

Ponadto kontynuowane jest porozumienie z Brandenburgią i Meklemburgią oraz tzw. „przygraniczne” z Opolem.

Zawarto też porozumienia tzw. 50% z: Białymstokiem, Bielsko-Białą, Elblągiem, Katowicami, Lesznem, Lublinem, Łodzią, Olsztynem, Radomiem, Szczecinem, Tarnowem, Toruniem i Zieloną Górą, oraz za 100 zł z Opolem i za 50 zł z Bydgoszczą, w których nie stosuje się w opłatach ulg. Z Poznaniem zawarte zostało porozumienie przygraniczne na rzekę Orlą (bez dodatkowych opłat). W Okręgu Gdańskim można wykupić zezwolenie w wysokości 50% składki na ochronę i zagospodarownie wód.

 

E – ZEZWOLENIA Jest to system on – line sprzedaży okresowych zezwoleń na połów ryb.

Wystarczy otworzyć stronę internetową Okręgu (www.pzw.org.pl/wroclaw) i wejść w zakładkę  e-zezwolenia.

Upoważniają one do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW we Wrocławiu.

 

Dzielą się na:

a) 1 – dniowe

b) kilkudniowe (wielokrotność zezwolenia 1- dniowego)

c) roczne (tylko dla niezrzeszonych) Mogą je wykupić wędkarze będący i nie będący członkami PZW oraz cudzoziemcy.

 

Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne:

a) dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską

b) dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z kartą wędkarską

c) cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski są  zwolnione z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

Komentarze są wyłączone.